Kvalitetspolicy

Som kund hos oss ska du alltid kunna lita på att våra produkter och tjänster håller högsta kvalitet.

Definitionen av kvalitet är för oss hur väl vi lyckas och helst överträffar våra kunders behov och förväntningar. Genom att alltid låta kundens behov stå i centrum levererar vi lösningar med hög och jämn kvalitet, alltid med god service för att på så sätt möta visionen om att vara förstahandsvalet för färgkommunikation och kvalitetssäkring internationellt.

Så kvalitetssäkrar vi

  • Samtliga medarbetare ska vara införstådda i kvalitetspolicyn
  • Kundens behov skall alltid stå i centrum för en positiv kundupplevelse
  • Medarbetarna ska förvissa sig om att de arbetsresultat man lämnar ifrån sig motsvarar kundens ställda specifikationer
  • Kvalitetsarbetet ska offensivt styras mot ständigt nya mål för högre kvalitet, och utvecklas kontinuerligt genom interna revisioner
  • Marknadsföring och försäljningsarbetet ska bedrivas på ett korrekt och instruktivt sätt så att de förväntningar vår information ger kunden ska kunna uppfyllas
  • Metoder och teknik som säkerställer hög kvalitet på utförandet ska alltid användas

Vår kvalitetsorganisation

VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete. Till stöd finns på central nivå avdelningschefer med ansvar för att verksamhetsledningssystemet tillämpas och utvecklas. Kraven enligt ISO 9001 ligger till grund för verksamhetens kvalitetsarbete.

Kvalitetsledningssystemet

Våra åtagande styrs och följs upp i Kvalitetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kundförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter för att säkerställa en hög och jämn kvalitet.

Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa uppsatta rutiner och arbetssätt i Kvalitetsledningssystemet samt genom ständigt förbättringsarbete.

Rutiner för insamling, bearbetning, rapportering och användning av information om uppnådd kvalitet på produkter och tjänster tillämpas kontinuerligt.

Certifikat 9001