Vad är NCS-systemet?

Hur förvissar du dig om att din leverantör eller kund har samma bild av den skogsgröna färg du föreslår? Med hjälp av NCS-systemet kommunicerar du färger på ett sätt så att alla förstår.

Till skillnad från många andra färgsystem bygger NCS helt på hur människan ser färg. Människor väljer färg efter utseende. Hur färgen är tillblandad eller vad den har för fysikaliska mätvärden är oftast endast av intresse för produktion och tillverkning. En NCS färgbeteckning ger en entydig beskrivning av en specifik färgförnimmelse och säger ingenting om vilka pigment, ljusstrålar eller nervsignaler som har åstadkommit denna förnimmelse. Det gör det möjligt att beskriva färgen på alla ytmaterial och säkerställa att färgen blir precis så som du vill ha den.

Till grund för våra produkter ligger Natural Colour System®© – det branschöverskridande färgsystemet som används globalt för färgkommunikation mellan designer och tillverkare, till återförsäljare och kund. Då NCS-systemet bygger på hur vi upplever färger visuellt kan du med hjälp av systemet beskriva upp till 10 miljoner färger. Något som gjort NCS-systemet till en global standard för att definiera, kvalitetssäkra och kommunicera färg.

 

För vem?

NCS-systemet används av arkitekter, designers och materialtillverkare, färgindustrin, producenter och återförsäljare världen över.

 

 

Varför NCS-systemet?

NCS-systemet ger en unik möjlighet kommunicera färg mellan alla intressenter i en färgprocess så att slutresultatet blir exakt som det var tänkt.

1. NCS ELEMENTARFÄRGER 

Systemet utgår från sex elementarfärger, som människor upplever som “rena”. De fyra kulörta elementarfärgerna är gult (Y), rött (R), blått (B) och grönt (G), medan vitt (W) och svart (S) är okulörta elementarfärger. Alla andra färger kan beskrivas genom sin större eller mindre likhet med elementarfärgerna. Observera att dessa begrepp beskriver färgens rent visuella egenskaper och inte beskriver hur färgen är tillblandad.

2. NCS FÄRGRYMD

Med utgångspunkt från elementarfärgerna kan man beskriva alla färgers inbördes samband i en tredimensionell beskrivningsmodell, NCS färgrymd, som innefattar hela “färgvärlden” och som gör det möjligt att ange vilken färgförnimmelse som helst. För åskådlighetens skull brukar man visa den i två projektioner – färgcirkeln och färgtriangeln.

3. NCS FÄRGCIRKEL ANGER KULÖRTONEN (FÄRGFAMILJEN)

Färgcirkeln är ett horisontellt snitt genom färgrymdens midja där de fyra kulörta färgerna gult, rött, blått och grönt är placerade som en kompass med lika avstånd dem emellan. Varje fjärdedel, kvadrant, i färgcirkeln är indelad i 100 steg, som används för att ge kulörtonen en entydig beteckning. Den markerade färgens kulörton (färgfamilj) R90B är en aning rödaktigt blå kulörton då den ligger nära den blå elementarfärgen.

4. NCS FÄRGTRIANGEL ANGER NYANSEN AV EN FÄRG

Färgtriangeln är ett vertikalt snitt genom färgrymden. Här finner du olika nyanser av den angivna blå kulörtonen R90B.  I triangelns bas finns gråskalan från vitt (W) till svart (S) samt den maximalt kulörta färgen, kulörtheten (C) inom respektive kulörton (färgfamilj), i detta fall R90B. Kulörtheten anger hur stark färgen är, ju längre ut i triangeln ju starkare är färgen. Skalorna för svarthet, vithet och kulörthet är indelade i hundra delar, som liksom i färgcirkeln kan uppfattas som procentangivelser. I triangeln är nyansen 1050 markerad.

Ett exempel

ncs-kodS betyder att färgen ingår i de 1950 NCS standardfärgerna, som illustrerar NCS systemet. Den första delen av koden 1050 beskriver den aktuella färgens nyans. Den har 10% svarthet och 50% kulörthet (färgstyrka). Resten upp till 100% utgör vitheten; 100- 10- 50= 40, dvs färgen har 40% vithet.

Kulörtonbeteckningen R90B kan beskrivas utifrån färgcirkeln. Koden R90B beskrivs som röd (R) med 90% blått (B) således en rödaktigt blå färg. B40G är exempelvis blått med 40% grönt osv.

Av nyans- och kulörtonbeteckningarna tillsammans bildas den fullständiga färgbeteckningen enligt NCS. S 1050-R90B är alltså en entydig definition av en färg och varje tänkbar färg kan beskrivas med hjälp av en sådan NCS-beteckning. De 1950 standardfärgerna återfinnes i NCS Atlasen som är en illustration av systemet.

NCS – EN INTERNATIONELLT ERKÄND FÄRGSTANDARD

Samma färg måste kunna åstadkommas i olika material på olika produkter från olika tillverkare. Den exakta färgens funktion är mycket viktig. Det kan gälla allt ifrån färgen på skyltar för nödutgångar, färgmärkning av kanyler inom sjukvården eller färgen på vår Svenska flagga. Gemensamt för dessa är att färgerna på samma produkt måste se lika ut oberoende av tillverkaren och materialet så att människor alltid känner igen dem. Detta möjliggörs genom nationella och internationella standarder som myndigheter och industrier gemensamt kommer överens om och som beskriver färgerna på ett noggrant och entydigt sätt. (SIS, ISO, CEN och CIE är några av de viktigaste standardiseringsorganisationerna)

NCS är ett standardiserat färgkommunikations system, dess färgbeteckningar och exakta färgprover ger industrin de redskap den behöver för att alltid åstadkomma rätt färg på viktiga produkter.

NCS Systemet och dess färgprover är standardiserade i Sverige och flera andra länder (se lista nedan). Vidare används NCS beteckningar i otaliga standarder och anvisningar för noggrann färgspecifikation.

Svensk standard för NCS:
NCS Färgatlas; SS 19102:2004
Färgbeteckningssystem; SS 19100
Colour notation system; SS 19100
NCS-färgprover (Betraktnings- och mätvillkor samt toleranser); SS 19104

NCS är även en nationell färgstandard i följande länder:
Norge; NS-SS 19102:2004
Spanien; UNE 48103:2014
Sydafrika; SANS 1091:2012
USA; ASTM STM E2970 – 15

Klicka här för en komplett lista av NCS Litteratur referenser (PDF).

Ljushetsvärde – Ljushetskontraster

Här är vår korta förklaring av begreppet Ljushetsvärde och hur Boverket anger detta värde som ska hjälpa dem med ned nedsatt syn att se nivåskillnader och kunna orientera sig i allmänna utrymmen.

Nedan är hur Boverket beskriver detta:

Ljushet som Boverket syftar på går inte att utläsa ur NCS koden och ljushet är inte heller samma sak som vithet, då vithet och svarthet är kvalitativa egenskaper i likhet med gulhet, rödhet, blåhet, etc. Exempelvis har en gul färg en inneboende ljushet medan en blå färg har en inneboende mörkhet vilket gör att svartheten som kan utläsas av NCS koden (exempelvis 10 i NCS S 1030-Y30R) inte ger dig svaret på kulörens ljushet.

Enligt Svensk standard SS 01 91 04 är NCS-ljushet en egenskap hos en färg att se ljusare eller mörkare ut än en annan färg, som bestäms genom jämförelse kant mot kant med färgprover i en icke kulört referensskala (dvs gråskalan).

NCS Ljushetstal (υ) anges med ett tal mellan 0-1, där Svart har υ= 0,0 och vitt har υ= 1,0

Hur gör man då för att hitta en ytas NCS-ljushet?

  1. Man kan använd sina ögon och göra en egen visuell bedömning med hjälp av en Ljushetsmätare 
  2. Man kan hitta detta för alla NCS Standard färger i en NCS Atlas genom att titta på NCS-ljushetslinjer (v), se bild nedan

 

3. Man kan hitta detta i det digitala verktyget NCS Navigator Premium, där kan man få fram NCS-ljushet för vald NCS kulör

 

4. Man kan använda digitala färgläsare, NCS Colour Scan eller NCS Colourpin, och när man mäter in färgen på en yta så kan man även få fram den matchande NCS-färgens ljushet

Avslutningsvis, nedan är ett exempel på färger som har en ljushetskontrast på 0,4.