Vår historia

Efter att NCS Systemet lanserades 1979 blev NCS snabbt den föredragna färgstandarden hos arkitekter, designers och industrin globalt. Den ikoniska NCS Atlas är en av våra produkter som har funnits med sedan den officiella lanseringen, och sedan dess har många andra produkter utvecklats. Däribland populära NCS Index 1950 och innovativa lösningar som den molnbaserade kvalitetssäkringsplattformen för färg – CAPQ. Parallellt med utvecklingen av NCS-erbjudandet fortsätter forskningen om färgperception och -kommunikation.

ÅRLIGA MILSTOLPAR

1611: Den första kända färgrymden i världen publicerades av Aron Sigfrid Forsius i sin bok ”Physica”, och senare kom att inspirerade vetenskapsmännen i deras senare forskning om NCS och NCS Colour Space.

1874: Ewald Hering formulerar teorin om “natural order system”, färgperception vilket kom att bli grunden till NCS.

1930: Under 30-talet påbörjas färgforskning av Tryggve Johansson, baserat på Herings slutsatser.

1945: En mängd aktiviteter initieras som så småningom resulterar i grundandet av företaget, senare döpt till Skandinaviska Färginstitutet AB.

1952: Hesselgrens färgatlas (utvecklat av arkitektur prof. Sven Hesselgren) lanseras. Det baserades på Johanssons idéer och vidareutvecklades av Hesselgren.

1964: Under 1960- och 1970-talet utfördes, inom stiftelsen Svenskt Färgcentrum, mer än 100 manår av vetenskaplig forskning och utveckling av arkitekter, designers, psykologer, fysiker, kemister och färgforskare vilket resulterade i NCS – Natural Colour System®©. Det ligger närmare 20 års forskning bakom introduktionen av NCS som leddes av Dr. Anders Hård tillsammans med Dr. Lars Sivik och Gunnar Tonnquist.

1978: För att förverkliga NCS, gavs företaget namnet Skandinaviska Färginstitutet AB (numera NCS Colour AB). Målaremästarna tog på sig ägarskapet.

1979: Två årtionden senare lanserades NCS – Natural Colour System och blev då en svensk färgstandard (SIS). NCS Systemet  illustrerades i en NCS Atlas bestående av 1 412 färger. Medan forskningen fortsatte, justerades och kompletterades urvalet av de standardiserade färgerna.

1984: 118 nya färger adderades till NCS Systemet.

1985: DIN Deutsches Institut für Normung e.V. (tyska standardiseringsinstitutet) visar sitt stöd till NCS i ett officiellt pressmeddelande i december 1985.

“Det är otroligt att det än idag 1985/1986, fortfarande inte finns en etablerad metrisk konvention för färg. Förståelsen av färg är ännu till stor del ett ämne för slumpen. För att underlätta beslutsprocessen och föregå med gott exempel för en förståelse utan nationell själviskhet, har DIN Deutsches Institut für Normung beslutat att stödja det svenska färgsystemet Natural Colour System och överge sitt etablerade DIN-färgsystem”
– Laue. D; Deutsches Textilforum4/87

1994: NCS antas som spansk nationell färgstandard och får ett ISO 9002 certifikat för tillverkningen av NCS Färgprover.

1995: Ett årtionde senare lanserades den andra upplagan av NCS Standardfärger med sina 1 750 färger. Med den andra upplagan miljögodkända pigment enligt EU:s bestämmelser, och lanserade parallellt med detta världsledande färgnoggrannhet och oföränderlighet, en kvalitetsgaranti som fortfarande är unik för NCS.

1997: Färgforskarna bakom NCS Systemet, Anders Hård, Lars Sivik och Gunnar Tonnquist får utmärkelsen AIC Judd Award för sitt enastående arbete med att utveckla NCS systemet och dess färgatlas. AIC (Association Internationale de la Couleur) Judd Award, är den internationella vetenskapliga färgorganisationens erkännande och utmärkelse för framstående färgforskning.

1998: ISO 9001 certifikat för tillverkningen av NCS Färgprover.

2004: 200 nya färger – nu 1 950. NCS antas som sydafrikansk nationell färgstandard. NCS har nu blivit en global industristandard.

2006: NCS Colour har vuxit snabbt och exportandelen är 84%. För att möta ökande internationell efterfrågan och expansion får NCS Colour AB nya ägare, som tar sig an denna utmaning.

2009: Ny digital produkt lanseras – NCS Navigator, en webbapplikation.

2011: Färgsättning, exakthet och stabilitet i färg blir mer och mer avgörande för den globala industrin och dess möjligheter att tillfredsställa kundernas efterfrågan. NCS Colour Management blir en viktig lösning för kvalitetsmedvetna tillverkare och designers i hela världen.

2013: Ny digital produkt lanseras globalt – NCS Selector för Adobe, programtillägg.

2014: NCS Core®introduceras som en unik molnlösning för Colour Management i tillverkningsindustrin.

2015: Den trådlösa färgläsaren NCS Colourpin lanseras som med hjälp av tillhörande app låter användare omvandla inspiration till färg direkt i sin smartphone.

2016: Efter att ha varit ett av de ledande färgsystemen i över 35 år lanserar NCS Colour CAPQ, en digital Colour Management-plattform för tillverkningsindustrin att kunna producera i och kvalitetssäkra färg.

2019: Idag innehåller NCSs lösningar 1 950 NCS Standardfärger. Med NCS Systemet som grund, fortsätter NCS Colour att utveckla innovativa färglösningar och utvecklas inom Colour Management med sina fysiska och digitala lösningar. NCS Systemet är idag nationell färgstandard i Norge, Spanien, Sydafrika och Sverige, och används idag för färgkommunikation inom alla typer av industrier. NCS Colour har idag närvaro i över 80 länder.